Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

610947
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
98
206
1498
608470
3129
8446
610947

Your IP: 3.235.25.169
2021-04-18 03:24

   (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)

I. Vị trí và chức năng

1. Thanh tra tỉnh Hòa Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố thuộc tỉnh.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Dự thảo kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra huyện, thành phố, Thanh tra sở, ban, ngành.

........

(có file đính kèm)

 * Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Thanh tra tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 94/QĐ-TTr ngày 12/4/2017 của Thanh tra tỉnh Hòa Bình.

1. Văn phòng Thanh tra tỉnh.

1.1 Chức năng

- Tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh về công tác  tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, tiếp dân.

- Văn phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn của các cơ quan cấp trên có liên quan đến công việc được giao. Văn phòng có Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về các hoạt động của Văn phòng, Phó chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng  và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

1.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu giúp Chánh Thanh tra về: Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng kiện toàn hệ thống tổ chức các đơn vị thanh tra trong tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; thực hiện quy hoạch và bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý theo quy định.

- Tổng hợp, dự thảo văn bản báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong phạm vi toàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra Chính Phủ theo định kỳ và yêu cầu đột xuất.

- Tham mưu đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh về công tác hành chính, quản trị, trực tiếp theo dõi, kiểm soát, quản lý việc sử dụng xe ô tô con, cử cán bộ và nhân viên phục vụ làm các công việc về hành chính: Văn thư- lưu trữ, lái xe, thủ kho, thủ quỹ, bảo vệ, tạp vụ.

- Tham mưu công tác quản lý tài sản và kinh phí hoạt động của cơ quan, thanh quyết toán kinh phí với cơ quan tài chính cấp trên và các ngành liên quan theo quy định. Thực hiện các chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT và chế độ chính sách khác theo quy định đối với công chức và người lao động. Đảm bảo an toàn và duy trì các hoạt động thường xuyên của cơ quan QLNN cấp tỉnh. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để cùng chăm lo cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần cho công chức và người lao động.

- Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng định kỳ và đột xuất. Tham mưu xây dựng các quy chế làm việc của cơ quan, quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ với các cấp, các ngành có liên quan.

 - Thực hiện tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

 - Giúp Chánh Thanh tra việc tổ chức học tập, trao đổi hợp tác với các ngành, các địa phương trong và ngoài tỉnh.

- Tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hằng năm.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

2. Các Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3

2.1 Chức năng

- Là phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn thuộc thuộc phạm vi được giao phụ trách; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền khi được giao; đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định thu hồi tiền, tài sản sai phạm, các kiến nghị xử lý hành chính sau thanh tra; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực thi hành do Thanh tra tỉnh ban hành hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra kinh tế - xã hội; Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra tỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực: Tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, 2, 3 có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về các hoạt động của phòng, Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ được phân công trước Trưởng phòng.

2.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra được duyệt hàng năm và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh;

- Trực tiếp thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa chống tham nhũng trên địa bàn và lĩnh vực phụ trách khi có quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh;

- Thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn thuộc phạm vi được giao phụ trách hoặc ngoài địa bàn không được giao phụ trách khi có sự phân công của Phó Chánh Thanh tra phụ trách công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trong thanh tra, xác minh các nội dung khiếu nại, tố cáo để phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trên địa bàn và lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công, kịp thời hướng dẫn, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thanh tra hành chính, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của các tổ chức thanh tra; đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi được phân công;

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khi được giao; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn;

- Đề xuất việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, tham gia các đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thanh tra huyện, thành phố, sở, ban, ngành;

- Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng trong cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cho Chánh Thanh tra có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

3. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

3.1. Chức năng

- Là phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động các đoàn thanh tra; thẩm định báo cáo của các đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra do các đoàn thanh tra dự thảo; theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi, trách nhiệm của Thanh tra tỉnh; thẩm định các quyết định, kết luận thanh tra của Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố ban hành; thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo sự chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh; xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo sự chỉ đạo của Phó Chánh Thanh tra phụ trách;

- Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về các hoạt động của phòng, Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

3.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động của các đoàn thanh tra; thẩm định báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra do các Đoàn thanh tra thuộc Thanh tra tỉnh dự thảo; theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi, chức năng của Thanh tra tỉnh; kiểm tra các kết luận thanh tra của Thanh tra các sở, ngành; Thanh tra các huyện, thành phố ban hành hoặc tham mưu cho Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ban hành;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; tham gia các đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thanh tra huyện, thành phố, sở, ban, ngành;

- Chủ trì, tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh xử lý các chồng chéo trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm giữa các đơn vị thanh tra; xử lý chồng chéo trong khi triển khai thực hiện các cuộc thanh tra trong phạm vi toàn tỉnh;

- Thực hiện các cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được giao theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh và một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khi được giao; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn;

- Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng trong cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cho Chánh thanh tra có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

4. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng.

4.1 Chức năng

- Là phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và thanh tra phòng, chống tham nhũng;

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh (được Chánh Thanh tra tỉnh phân công phụ trách). Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về các hoạt động của phòng, Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

 4.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; các biện pháp thực hiện phòng, chống tham nhũng thuộc ngành Thanh tra. Hướng dẫn, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng. Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra phòng, chống tham nhũng, chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị theo quy định; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định;

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng, xác minh khiếu nại, tố cáo được giao theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh và một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách;

- Đề xuất việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, tham gia các đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thanh tra huyện, thành phố, sở, ban, ngành;

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khi được giao; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế- xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn;

- Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng trong cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cho Chánh Thanh tra có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

5. Phòng Thông tin, dữ liệu.

5.1 Chức năng.

- Là phòng nghiệp vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng các thông tin, tư liệu; ứng dụng công nghệ thông tin về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Phòng Thông tin, dữ liệu chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chánh Thanh tra tỉnh được phân công phụ trách. Phòng Thông tin, dữ liệu có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về các hoạt động của phòng, Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

5.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng, tổ chức quản lý, khai thác, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh gồm: Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành để các cơ quan Thanh tra trong tỉnh khai thác, sử dụng;

- Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Thanh tra tỉnh trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh gồm: Kế hoạch thanh tra hàng năm; kết luận thanh tra; các văn bản phải công khai;

-  Chịu trách nhiệm đưa các tin, bài viết về hoạt động của cơ quan Thanh tra, ngành Thanh tra trên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, theo sự chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh được phân công phụ trách; Duy trì hoạt động thường xuyên Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh;

- Là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Thanh tra tỉnh với các Sở, ngành UBND huyện, thành phố; tích hợp thông tin các thủ tục hành chính trực tuyến của Thanh tra tỉnh;

- Triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, hướng dẫn thực hiện cơ sở dữ liệu về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;  Tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về công tác thanh tra và đánh giá kết quả triển khai trong thực tiễn;

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án khi được giao; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kinh tế- xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn;

- Thực hiện các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng, xác minh khiếu nại, tố cáo được giao theo chỉ đạo của Chánh Thanh tra tỉnh và một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Phó Chánh Thanh tra tỉnh phụ trách.

- Thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

- Đề xuất kế hoạch thanh tra hằng năm thuộc địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách;

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng trong cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cho Chánh thanh tra có biện pháp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh./.

DVCQG

Văn bản mới ban hành

​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại


​Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo 2018


Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị


Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Thanh tra Chính phủ​


Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính


Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nạiphan anh kien nghi

congthongtindientu copy

hoidap copy

phobienphapluat copy

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet

THANHTRA

DCS-VN

chinh-phu

VAN BAN CUA TINH

vanbancuaso