Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

610931
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
82
206
1482
608470
3113
8446
610931

Your IP: 3.235.25.169
2021-04-18 03:01

AnhTTrHB

* Mụctiêu: 

- Nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn kết quả giải quyết các thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực của cơ quan trong giai đoạn từ 2021-2025, cập nhật vào kho cơ sở dữ liệu phục vụ việc lưu trữ, bảo quản và tra cứu, tiếp cận, chia sẻ các thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; hoàn thành tạo lập cơ sở dữ liệu về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đảm bảo cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo yêu cầu của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

* Yêu cầu
- Triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang quản lý, lưu trữ tại cơ quan theo lộ trình Kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ thực hiện và các quy định của pháp luật;

- Văn bản kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa phải đảm bảo chất lượng, thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng thông tin có hiệu quả;
- Bám sát cụ thể các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND tỉnh, chủ động phối hợp, đảm bảo thời gian tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

XEM TOÀN VĂN KẾ HOẠCH

Ngày 26/02/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

* MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Mục đích:

+ Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với cải cách TTHC.

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tiếp cận thực hiện.

+ Huy động người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động cải cách TTHC của cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể là đội ngũ công chức, viên chức qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến TTHC.

- Yêu cầu: Thực hiện công tác truyền thông có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; phổ biến nội dung kiểm soát TTHC một cách kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức, phù hợp điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

XEM TOÀN VĂN KẾ HOẠCH

LogoThanhtra
* MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Mục đích:
+ Kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính nhằm đánh giá, theo dõi tính khả thi các quy định về thủ tục hành chính; đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất đối với tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện các thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh trong việc giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
+ Rà soát danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ do Thanh tra Chính phủ ban hành; căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố thực hiện.
- Yêu cầu:
+ Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền và xác định việc kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính là việc làm trọng tâm, thường xuyên của Thanh tra tỉnh.
+ Phân công nhiệm vụ công chức thực thi cụ thể, chi tiết, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ thủ tục hành chính.
+ Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không tốt nhiệm vụ kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hoặc có hành vi tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.
XEM TOÀN VĂN KẾ HOẠCHPHỤ LỤC KÈM THEO

AnhTTrHB

* Mục tiêu chung

- Đẩy mạnh phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chỉ số cải cách hành chính;

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động nhiệm vụ, công vụ; Hướng tới phát triển Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; Nâng cao năng lực, trang bị bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng của cơ quan.

XEM TOÀN VĂN NỘI DUNG KẾ HOẠCH

LogoThanhtra

Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh Hòa Bình Ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

XEM TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH

DVCQG

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet