Hình ảnh hoạt động

Hinh anh hoat dong

thudientu

dv hanhchinhcong

dv hanhchinhcong copy

bao HB

csdl

thutuchanhchinh

thanhtrachinhphu

22222

Banner kndn

544060
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
322
217
1012
541132
9199
12426
544060

Your IP: 34.205.93.2
2020-09-30 18:05

AnhTTrHB

Nhằm tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Thanh tra tỉnh trên các lĩnh vực đã được Chánh Thanh tra tỉnh công bố. Ngày 27/7/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTr về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo “Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015” vào hoạt động của Thanh tra tỉnh Hòa Bình.

 XEM TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH

 

LogoThanhtra

Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (gọi chung là Bộ phận Một cửa) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

XEM TOÀN VĂN QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH MỤC TTHC

LogoThanhtra   

      Ngày 09/9/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 791/STTTT-CNTT về việc tăng cường đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp theo nội dung văn bản cảnh báo của Cục An toàn thông tin, trong thời gian diễn ra các kỳ nghỉ Lễ, các sự kiện quan trọng của đất nước, nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin, đặc biệt là các hệ thống thông tin quan trọng có xu hướng tăng cao. Nhằm phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin xảy ra trước, trong và sau trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý với nội dung như sau:

    1. Kiểm tra, rà soát tổng thể các hệ thống thông tin đang quản lý, vận hànhbao gồm cả các máy tính của cán bộ, công chức, viên chức sử dụng làm việc và tổ chức đánh giá an toàn thông tin, cập nhật các bản vá lỗi mới nhất, cấu hình tăng cường bảo mật an toàn thông tin cho hệ thống, máy tính.

      2. Đẩy mạnh nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về an toàn thông tin. Yêu cầu tuyệt đối không mở thư điện tử, tập tin, liên kết đáng ngờ gửi đến, kể cả từ người đã liên lạc trước đó nhưng có dấu hiệu không bình thường.

       3. Chủ động tổ chức giám sát an toàn thông tin 24/7 cho hệ thống thông tin quan trọng trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Trong trường hợp có phát hiện dấu hiệu mất an toàn thông tin, đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời thông báo, phối hợp với Cục An toàn thông tin giải quyết.

       4. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông: Khẩn trương triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình “4 lớp” theo hướng dẫn của Cục an toàn thông tin tại Công văn số 235/CATTT-ATHTTT ngày 08/4/2020 và triển khai các giải pháp bảo mật và thực hiện giám sát, phát hiện, ngăn chặn sớm các nguy cơ tấn công mạng nguy hiểm vào hệ thống máy chủ và phần mềm ứng dụng đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (thông tin kỹ thuật liên quan đến các nhóm APT trong phục lục kèm theo Công văn số 324/CATTT-NCSC ngày 05/5/2020 của Cục An toàn thông tin).

       Đầu mối tiếp nhận, phối hợp xử lý các sự cố mất an toàn thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông: Phòng phòng Công nghệ thông tin - điện thoại 0218.3603299; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

AnhTTrHB

Ngày 10/8/2020, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nướctỉnh và cáccơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong việc quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

* Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và cá nhân thuộc các cơ quan nêu trên có liên quan đến hoạt động quản lý, triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

2. Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai các giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành tích hợp, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nguyên tắc phối hợp

1. Hoạt động phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị; tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước về sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

2. Những vướng mắc, phát sinh trong quá trình phối hợp phải được thống nhất giải quyết theo quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. Ủy ban nhân dân cấp xã có vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố có vướng mắc, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

XEM TOÀN BỘ NỘI DUNG QUY CHẾ

 

ANH NDD45 2020

Ngày 22/5/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 831/UBND-KSTT, gửi các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử và Công văn số 2995/VPCP-KSTT ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý;

- Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử để tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, làm rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn;

- Quy định mẫu kết quả TTHC điện tử thuộc thẩm quyền của các đơn vị, địa phương theo quy định (nêu tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020), đồng thời trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 14, Điều 16 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan liên quan rà soát, lập danh mục các TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 21, khoản 1 Điều 22 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; lựa chọn các giải pháp cung cấp TTHC trên môi trường điện tử để việc thực hiện đạt hiệu quả, thuận tiện cho người dùng, tránh lãng phí.

XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thông tin cần biết

Giavang
TY GIA
CHung khoan
Thoi tiet